POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
 
Zasady przetwarzania danych osobowych
 
W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.
Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.
Osoby fizyczne odwiedzające naszą stronę internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują, przy czym zapewniamy, że zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na oczekiwanym poziomie.
W naszych działaniach chcemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe. Kierując się tym, aby wyjaśnienie powyższych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby. Nie przetwarzamy danych osobowych, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami, chyba że dysponujemy inną przesłanką legalizującą, np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa.
 
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 
a) „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”,
b) „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
c) „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
d) „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
e) „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
f) „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.
   
 
Zgodność przetwarzania z prawem:
 
g) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
h) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
i) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
j) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
k) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
l) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
   
 
Administrator danych
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 105, REGON: 272072069, NIP: 6310023263, KRS: 0000019743.
 
 
Kontakt
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt: odo@famak.com.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 105,
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych
 
a) udzielona zgoda,
b) wykonanie umowy,
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d) niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.
   
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
 
Okres przechowywania danych osobowych
 
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a) przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
b) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
c) okres niezbędny do świadczenia usług przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o
d) okres, na jaki została udzielona zgoda.
   
 
Odbiorcy danych
 
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi IT,
b) kurierzy,
c) firmy dostawcze,
d) firmy ochroniarskie,
e) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.
   
 
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych
 
Macie Państwo prawo do:
 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
c) ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
d) przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.
Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
   
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe
 
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z Art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.
Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa, regulacjami wewnętrznymi Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.
 
 
GOOGLE ANALYTIC
 
W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Google anonimizuje Państwa adres IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci.
Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Można uniemożliwić zapamiętywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Ponadto można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP); w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 
 
ZGŁOSZENIA I FORMULARZE ONLINE
 
Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne możliwości nawiązania kontaktu z nami. W ramach korzystania z formularzy kontaktowych zwykle konieczne jest, aby przekazali nam Państwo swoje dane osobowe. Dane te są przetwarzane tylko w ramach i w celu, dla którego zostały podane i za Państwa wyraźną zgodą
 
Zmiany naszej polityki prywatności
 
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 
 
 
 
 
 
 
Dane Kontaktowe
 
Separator Sp. z o.o.
ul. T.Boya Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. +48 (32) 705 5700
fax. +48 (32) 705 5701
 
email
biuro@bpseparator.com.pl
 
Dane Firmowe
 
NIP: 631-00-23-263
REGON: 272072069
KRS: 0000019743
Kapitał Zakładowy: 6 650 500 PLN

 
 
 
Strona Główna  /  Kontakt   /   Polityka prywatności  /  RODO
2021 SEPARATOR